СПОРАЗУМЕНИЕ

Приемане на условията по настоящото споразумение
Посоченото тук "Споразумение" представлява правно споразумение, което се сключва между Вас, посетителя на сайта, и JHEIDENHAIN. С влизането, разглеждането и/или използването на този Уебсайт ("Сайт") Вие приемате, че сте се запознали, разбрали и приели да бъдете обвързани с тези условия и приложимите законови уредби. Ако не сте съгласни с тези условия, моля да не използвате този Сайт. Разглеждането и/или използването на този Сайт се счита за дадено съгласие по чл. 18 т. 4 от Закона за защита на личните данни.

Отговорност
HEIDENHAIN не гарантира и не поема отговорност за представената информация в този Сайт относно препоръки, които касаят продукти за каквито и да е приложения. Информацията е предоставена единствено като упътване, което да се използва при обсъждане на решението на дадена техническа задача. Информацията, която се съдържа в този Сайт ("Съдържанието") е представена в кратка форма и е предназначена да запознае потребителската аудитория с различните продукти. Информацията не трябва да се възприема като пълна и не трябва да се възприема като достатъчна, за да изключва консултация с компетентно техническо лице. Информацията, достъпна чрез Съдържанието, не е изчерпателна и не покрива всички продукти. В случай, че имате каквито и да е въпроси, Моля, обадете се и се консултирайте с Вашия консултант. В никакъв случай не отказвайте консултация поради прочетен съвет, представен в Сайта. Информацията, достъпна чрез този Сайт, е представена такава, каквато е, без изказана пряка или косвена гаранция. DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH не дава гаранция за надежността, точността, своевременността, полезността или пълнотата на информацията. DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH не може да гарантира недопускането на технически или човешки грешки, пропуски, закъснения, прекъсвания и загуба на данни. DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH не отговаря за подновяването на информацията, която се съдържа тук, в случай, че тя остарее в следствие на развитието на техниката.

Авторски права, Лицензи и Ограничения за употреба
Авторските права върху целия материал, представен в Сайта, са притежание на DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH или на създателя на съответния материал. Освен ако не е посочено изрично, никаква част от този материал не може да бъде копирана, възпроизвеждана, разпространявана, преиздавана, изтегляна, показвана, изпращана, препращана под каквато и да е форма и чрез каквото и да е средство, включително, но не ограничено само до електронно, механично, фотокопирно или друго такова, без предварителното писмено разрешение на DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH или на притежателя на авторските права. Разрешение се дава да се показват, копират, разпространяват и изтеглят материали от този Сайт за лични некомерсиални цели, без да се правят каквито и да е поправки и промени и в съответствие с авторските права и другите бележки, касаещи собствеността на материалите. Това разрешение се отнема автоматично в случай, че бъдат нарушени описаните тук условия. Не е позволено, без изричното знание и разрешение на DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH, да бъде публикувано огледално копие на Сайта върху друг сървър. Всяко непозволено използване на материали, публикувани на този Сайт по действащото в България законодателство, ще доведе до нарушаване на Закона за авторското право и запазените търговски марки.